Чоловік на OLX продавав інформацію про осіб, які перетинають кордон

Чоловік на OLX продавав інформацію про осіб, які перетинають кордон

Пра­во­охо­рон­ця­ми Хмель­нич­чи­ни по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру пра­ців­ни­ку при­кор­донної служ­би, який про­да­вав служ­бо­ву ін­форма­цію. Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба про­ку­ра­ту­ри Хмель­ницької об­ласті.

За про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри Хмель­ницької об­ласті слід­чи­ми слід­чо­го уп­равлін­ня те­ри­то­рі­аль­но­го уп­равлін­ня Дер­жавно­го бю­ро роз­слі­ду­вань, роз­та­шо­ва­но­го у міс­ті Хмель­ницько­му, у вза­ємо­дії зі спів­ро­біт­ни­ка­ми уп­равлін­ня Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни в об­ласті, за­до­ку­мен­то­ва­но фак­ти не­сан­кці­оно­ва­но­го ко­пі­юван­ня ін­форма­ції, яка об­робля­єть­ся в ба­зах да­них Дер­жавної при­кор­донної служ­би Ук­ра­їни, а та­кож збу­ту та­кої ін­форма­ції тре­тім осо­бам.

Вста­нов­ле­но, що по­са­до­вець од­но­го із ре­гі­ональ­них уп­равлінь Дер­жавної при­кор­донної служ­би Ук­ра­їни, за по­пе­редньою змо­вою з меш­канцем м. Хмель­ницько­го, не­сан­кці­оно­ва­но збу­ва­ли ві­до­мос­ті про осіб, які пе­ре­ти­на­ли дер­жавний кор­дон Ук­ра­їни.

— Слід­чі те­ри­то­рі­аль­но­го уп­равлін­ня Дер­жавно­го бю­ро роз­слі­ду­вань, роз­та­шо­ва­но­го у міс­ті Хмель­ницько­му, по­ві­до­ми­ли про пі­доз­ру по­са­дов­цю Із­ма­їль­сько­го при­кор­донно­го за­го­ну за фак­том не­сан­кці­оно­ва­но­го збу­ту ін­форма­ції з об­ме­же­ним дос­ту­пом (ч. 2 ст. 361–2, ч. 2 та ч. 3 ст. 362 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни). За да­ни­ми слідс­тва, при­кор­донник про­тя­гом чер­вня-лип­ня 2019 ро­ку не­од­но­ра­зо­во збу­вав ін­форма­цію про пе­ре­тин гро­ма­дя­на­ми дер­жавно­го кор­до­ну Ук­ра­їни. Ін­форма­цію пі­доз­рю­ва­ний фо­тог­ра­фу­вав на мо­біль­ний те­ле­фон та че­рез ме­сен­джер над­си­лав спіль­ни­ку, який без­по­се­редньо пе­ре­да­вав її за­мов­ни­ку, — заз­на­ча­ють в Дер­жавно­му бю­ро роз­слі­ду­вань.

Да­лі свої пос­лу­ги злов­мисни­ки про­по­ну­ва­ли на ін­тернет-сай­ті «OLX» та оці­ню­ва­ли на су­му від 600 до 1300 тис. грн за на­дан­ня ін­форма­ції що­до од­ні­єї осо­би.

В ме­жах до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня вка­за­но­го кри­мі­наль­но­го про­вад­ження по­са­дов­цю Дер­жавної при­кор­донної служ­би Ук­ра­їни по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру у вчи­нен­ні кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ч. 2 ст. 361–2 (не­сан­кці­оно­ва­ні збут або роз­повсюд­ження ін­форма­ції з об­ме­же­ним дос­ту­пом, яка збе­рі­га­єть­ся в ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах, вчи­не­ні пов­торно та за по­пе­редньою змо­вою гру­пою осіб), ч. ч. 2, 3 ст. 362 (не­сан­кці­оно­ва­ні дії з ін­форма­ці­єю, яка об­робля­єть­ся в ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах, вчи­не­ні пов­торно) КК Ук­ра­їни, його спіль­ни­ку — у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 361–2 (не­сан­кці­оно­ва­ні збут або роз­повсюд­ження ін­форма­ції з об­ме­же­ним дос­ту­пом, яка збе­рі­га­єть­ся в ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах, вчи­не­ні пов­торно та за по­пе­редньою змо­вою гру­пою осіб) КК Ук­ра­їни.

Сто­ро­ною об­ви­ну­ва­чен­ня вжи­ва­єть­ся ком­плекс за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­вер­шення до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня.

Источник: denzadnem.com.ua